Obchodní podmínky provozovatele internetových stránek https://socialart.cz/

Čl. I Všeobecné informace

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej digitálního obsahu a přihlášení se na semináře pořádaných provozovatelem internetových stránek https://socialart.cz/ (dále jen „Provozovatel“) od 1. 7. 2019 (dále jen „Obchodní podmínky“).
 2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, kterým je obchodní společnost Dastium s.r.o., IČO 06781888, se sídlem U Javorky 558, 560 02 Česká Třebová, spisová značka C 40963 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, a kupujícího.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. Kontaktní údaje Provozovatele jsou následující:
  1. telefonní kontakt: +420 777 645 070,
  2. emailová adresa: stasekdavid@gmial.com
 5. Semináři a kurzy se rozumí seminář se zaměřením na vzdělání v oblasti on-line marketingu inzerovaný provozovatelem prostřednictvím internetových stránek https://socialart.cz/ a dále videozáznamy a video kurzy se stejným zaměřením (dále jen „Seminář“).
 6. Kupujícím se rozumí osoba, která si od Provozovatele objedná účast na Semináři (dále jen „Kupující“). Kupující může být jak spotřebitel, tak i podnikatel. Pokud je osoba objednávající účast na Semináři odlišná od osoby, která se následně skutečně Semináře zúčastní, tak se na tuto osobu, která se Semináře fyzicky zúčastní, aplikují práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek pro Kupujícího obdobně.Čl. II
  Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 7. Účast na Semináři lze objednat pouze prostřednictvím registračního formuláře umístěného na stránkách https://socialart.cz/ (dále jen „objednávka“). Zaslaná objednávka je závazná.
 8. Objednávky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity (vyprodání) Semináře.
 9. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu zaslán potvrzující e-mail shrnující podstatné náležitosti objednávky jako je místo a čas konání Semináře, úplný program Semináře, způsob úhrady účasti na Semináři a zálohová faktura, respektive daňový doklad v případě, že se rozhodne Kupující uhradit cenu účasti na Semináři platební kartou.
 1. Po uhrazení ceny účasti na Semináři obdrží Kupující e-mail potvrzující provedenou platbu a daňový doklad.
 2. Seminář se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity Semináře nebo nedostatečného počtu přihlášených je oprávněn Provozovatel Seminář zrušit nebo nabídnout náhradní termín.
 3. Cena účasti na Semináři zahrnuje přístup na Seminář, tiskové materiály ze Semináře, prezentace ve formátu PDF obsahující informace a občerstvení.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu, místa konání, osoby přednášejícího či zrušení Semináře. O všech změnách bude Kupující informován písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je Provozovatel povinen po oznámení o zrušení Semináře zaslat bez zbytečného odkladu Kupujícímu celou cenu uhrazenou za účast na Semináři na jeho bankovní účet za předpokladu, že byla Kupujícím již uhrazena.
 5. Kupující bere na vědomí, že Provozovatel může v průběhu Semináře pořizovat celkový či částečný zvukový a/nebo obrazový záznam, záznamy archivovat po přiměřenou dobu a dále je využívat k marketingovým účelům. Kupující je oprávněn kdykoliv odmítnout zveřejnění těch částí záznamu, na kterých by byl zachycen, a to upozorněním Provozovatele.
 6. Kupující bere na vědomí, že na Semináři je zakázáno pořizovat jakékoli obrazové, zvukové či zvukově obrazové záznamy samotným Kupujícím.
 7. Provozovatel přijímá platby za účast na Semináři bankovním převodem a platebními kartami. Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby za účast na Semináři.
 8. Kupující tímto bere na vědomí, že Seminář je pouhým informativním produktem. Provozovatel a Kupující tímto vylučují v maximální možné míře aplikaci ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na informace poskytnuté na Semináři a v souvislosti s ním.

Čl. III Stornovací podmínky

 1. Objednávku lze stornovat před jejím uhrazením bez jakéhokoliv poplatku. Pokud již Kupující objednávku uhradil a zároveň zbývá více než 14 dní do Semináře, činí poplatek za zrušení objednávky 0 % ceny účasti na Semináři. Zrušení objednávky méně než 14 dní před konáním Semináře podléhá poplatku ve výši 100 % ceny účasti na Semináři. Provozovatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení poplatku dle předešlé věty vůči Kupujícím zaplacené ceně účasti na Semináři.
 2. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu a kupujícím je spotřebitel, poté kupující uděluje výslovný souhlas, aby mu byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a současně bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy [§1837 písm. l) NOZ].

Čl. IV Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími předpisy za účelem plnění předmětu smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím.
 2. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich dalším zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Provozovatel se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než subjektům nezbytným pro plnění předmětu smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím.Čl. V Řešení sporů
 4. Vzájemné spory mezi Provozovatelem a Kupujícím řeší obecné soudy.
 5. Provozovatel informuje Kupujícího, který vystupuje ve vztahu k Provozovateli jako spotřebitel, o možnosti řešení případného sporu mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, na kterou má Kupující, vystupující jako spotřebitel, právo se kdykoliv obrátit.
 6. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce, další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.
 7. Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.